leer
Webdesign Erfurt Logo
Erfurt live Header1Erfurt live Header2Erfurt live Header3Erfurt live Header4Erfurt live Header5Erfurt live Header6

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bpp124/domains/bpp124.org/public_html/includes/cmtclasses.php on line 360
Erfurt live Header8
หน้าแรก arrow รวมข่าว arrow โครงการเศรษฐกิจพอเพียง arrow โครงการเลี้ยงสุกร
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bpp124/domains/bpp124.org/public_html/includes/cmtclasses.php on line 360
Erfurt live Header10 Erfurt live leer0

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bpp124/domains/bpp124.org/public_html/includes/cmtclasses.php on line 360
Werbung:

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bpp124/domains/bpp124.org/public_html/includes/cmtclasses.php on line 360

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bpp124/domains/bpp124.org/public_html/includes/cmtclasses.php on line 360
โครงการเลี้ยงสุกร Print E-mail

1.   ชื่อโครงการ
     
      เลี้ยงสุกร
2.   ผู้รับผิดชอบโครงการ
            ข้าราชการตำรวจและครอบครัว กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124
3.   หลักการและเหตุผล
            กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 ได้มีแนวคิดที่จะเพิ่มพูนรายได้ลดรายจ่าย ให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ซึ่งมีรายได้น้อย ค่าครองชีพสูง  ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไม่เดือดร้อน  ซึ่งข้าราชการตำรวจบางราย  ได้ทำการเลี้ยงสุกรเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวทางกองร้อยฯ เห็นว่าการเลี้ยงสุกรเป็นอีกทางหนึ่งที่จะทำให้ชีวิตข้าราชการตำรวจและครอบครัวดีขึ้น
กอรปกับการเลี้ยงสุกรเป็นอาชีพเสริมที่การดำเนินการไม่ยุ่งยาก  การบำรุงดูแลรักษาง่าย ได้ผลเร็วมีตลาดรองรับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124 จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างจริงจังเป็นรูปธรรม  ครบวงจร ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
4.   วัตถุประสงค์
       4.1   เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน
       4.2   เพื่อเป็นการเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
      
4.3   เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัว ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
       4.4   เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ
5.   ขั้นตอนการดำเนินการ
        5.1 ประชุมชี้แจงข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ
        5.2 ศึกษาเรียนรู้ข้อมูลทั่วไปในการเลี้ยงสุกร
       
5.3 เตรียมพื้นที่สร้างโรงเรือนเลี้ยงสุกร
        5.4 จัดหางบประมาณในการจัดซื้อ พ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ และวัสดุอุปกรณ์การเลี้ยงสุกร
 
6.   สถานที่
        กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124
7.   ระยะเวลาการดำเนินการ
       แต่ เดือน มีนาคม 2553  เป็นต้นไป
8.    งบประมาณ
        จำนวนเงิน  20,000  บาท
9.   ผลคาดว่าจะได้รับ
       9.1 ข้าราชการตำรวจและครอบครัวรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
       9.2 ทำให้เกิดรายได้เสริมสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจ
       9.3  ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการเสริมสร้างคามรักความสามัคคี
       9.4  ข้าราชการตำรวจและครอบครัวได้รับความรู้ และประสบการณ์ในการประกอบอาชีพเสริม

 

                                                                        ผู้เสนอโครงการ

                                                ดาบตำรวจ
                                  
                                    ( ไฉยา   ทองแพง )
                                                จ่ากองร้อย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124

                                                                       

ผู้อนุมัติโครงการ

                                                ร้อยตำรวจเอก
                                                                       ( พิเชฐ   พูนชู )
                                                ผู้บังคับกองร้อย(สบ2)กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 124


Image

 

Next>

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bpp124/domains/bpp124.org/public_html/includes/cmtclasses.php on line 360

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/bpp124/domains/bpp124.org/public_html/includes/cmtclasses.php on line 360
Erfurt live leer
Erfurt live unten Erfurt live leer Erfurt live unten

Design by: Webdesign Erfurt